ข้อมูลทั่วไป


                                         ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา 
     อำเภอทุ่งยางแดง เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ต่อมาได้รับการ ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ และได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการให้บริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
สภาพภูมิศาสตร์และที่ตั้ง 
     อำเภอทุ่งยางแดง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดปัตตานี ห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี ประมาณ ๔๖ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
            ทิศเหนือ        จดพื้นที่อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี
     ทิศใต้           จดพื้นที่อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
     ทิศตะวันออก  จดพื้นที่อำเภอกะพ้อ /อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี
     ทิศตะวันตก    จดพื้นที่อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
      
                      แผนที่อำเภอทุ่งยางแดง

ลักษณะภูมิประเทศ 
     อำเภอทุ่งยางแดง มีเนื้อที่ประมาณ ๗๘,๑๒๕ ไร่ หรือ ๑๑๔.๙๗ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่มประมาณ ๕๐,๐๐๐ ไร่ พื้นที่ภูเขาประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ พื้นที่พรุประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ และอื่น ๆ ประมาณ ๑๕,๑๒๕ ไร่ มีพื้นที่การใช้ประโยชน์ประมาณ ๕๗,๖๒๐ ไร่
ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุมมี ๒ ฤดู  คือ
1. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนเมษายน
2. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม   -  มกราคม
ภาษา
ประชาชนอำเภอทุ่งยางแดง ส่วนใหญ่มีการใช้ภาษามลายูปัตตานี ภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาไทยกลาง และภาษาพิเทน
ศาสนา
ประชาชนอำเภอทุ่งยางแดง มีผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๙๗.๖๗ และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๒.๓๓
การประกอบอาชีพ
    อำเภอทุ่งยางแดง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  ได้แก่ การทำสวนยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียน ทำนา ทำไร่ ประมงน้ำจืด (อาชีพตามฤดูกาล) ฯลฯ  นอกจากนี้ อำเภอทุ่งยางแดงมีสินค้าจาก ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สำคัญๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่พอสมควร และยังมีโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการศิลปาชีพบ้านพิเทน อยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  รายได้เฉลี่ยของประชากร ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี
การปกครอง  
มีการแบ่งออกเป็น ๔ ตำบล ๒๓ หมู่บ้าน ประกอบด้วย       
  ๑.ตำบลตะโละแมะนา มีจำนวน หมู่บ้าน ประกอบด้วย                    หมู่ที่  ๑   บ้านลูกไม้ไผ่          หมู่ที่  ๒   บ้านแลแวะ
                  หมู่ที่  ๓    บ้านตะโละแมะนา   หมู่ที่  ๔    บ้านตะโละนิบง
             ๒.ตำบลน้ำดำ  มีจำนวน  ๕  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย          
                  หมู่ที่  ๑   บ้านบาลูกาลูวะ       หมู่ที่  ๒   บ้านบือราแง
                  หมู่ที่  ๓   บ้านชะมา              หมู่ที่  ๔   บ้านบือแนยามู
                  หมู่ที่  ๕   บ้านนัดฆอมิส
             ๓.ตำบลปากู   มีจำนวน  ๗  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย        
                  หมู่ที่  ๑   บ้านปาแดปาลัส      หมู่ที่  ๒  บ้านปาเซปูเต๊ะ
                  หมู่ที่  ๓   บ้านเขาดิน            หมู่ที่  ๔  บ้านมะนังง           
                   หมู่ที่  ๕   บ้านปากู                หมู่ที่  ๖   บ้านตะโละโตะโน                       หมู่ที่  ๗   บ้านจะมือฆา
             ๔.ตำบลพิเทน   มีจำนวน ๗  หมู่บ้าน ประกอบด้วย
                  หมู่ที่  ๑   หมู่บ้านบ้านข่าลิง    หมู่ที่  ๒   หมู่บ้านพิเทน
                  หมู่ที่  ๓   หมู่บ้านป่ามะพร้าว   หมู่ที่  ๔   หมู่บ้านบือจะ
                  หมู่ที่  ๕   หมู่บ้านบาแฆะ       หมู่ที่  ๖   หมู่บ้านโต๊ะชูด                           หมู่ที่  ๗   หมู่บ้านตือเบาะ

วัดในอำเภอทุ่งยางแดง    มีจำนวน  ๑ แห่ง คือ        
     สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง   หมู่ที่ ๑   ตำบลตะโละแมะนา

มัสยิดในอำเภอทุ่งยางแดง  มีจำนวน  ๒๙ มัสยิด  ประกอบด้วย (รวมทั้งขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน)
                     ๑.ตำบลตะโละแมะนา  มี  ๕ มัสยิด 
                   ๑. มัสยิดตะโละบูโละ                  ๒.มัสยิดแลแวะ
                   ๓. มัสยิดนูรุลอิอ์ซาน(บูเกะตันฆอ) ๔. มัสยิดนูรุลอิสลาม
                   ๕.มัสยิดอูสิสสาอาลัตกวา
              ๒.ตำบลน้ำดำ มี ๔ มัสยิด
                   ๑.มัสยิดนูรุลยากีน                      ๒.มัสยิด บือแนจือโลม
                   ๓. มัสยิดฉะลง                          ๔. มัสยิดสาลาฟี
              ๓. ตำบลปากู  มี ๘ มัสยิด
                    ๑. มัสยิดปาแดปาลัส                  ๒.มัสยิดปาเซปูเต๊ะ
                    ๓. มัสยิดบูเกะตาเนาะ                 ๔.มัสยิดจาเราะบือแน
                    ๕.มัสยิด มะนังยง                       ๖.มัสยิดนูรุลดา
                    ๗. มัสยิดโต๊ะหนอ                      ๘.มัสยิด จะมือฆา                       ๔.ตำบลพิเทน มี ๑๒ มัสยิด
                    ๑. มัสยิดดารุลมูฮายีรีน              ๒.มัสยิดอัสลาห์ (ข่าลิง)
                    ๓. มัสยิดตักวา                        ๔.มัสยิด ดาอุลอามาน
                    ๕. มัสยิดปาแดยอร์                  ๖.มัสยิดนูรุลอิฮซานห์
                    ๗. มัสิยิดนูรุ๊ลอิสลามียะห์           ๘.มัสยิดบาแฆะ(ลาแล)
                    ๙.มัสยิดบาแฆะ (ตลาด)            ๑๐. มัสยิดโต๊ะชูด
                    ๑๑.มัสยิดบูเกะมัส                    ๑๒.มัสยิดปอฮงตือเบาะ
สถาบันการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)   มี  ๒๗  แห่งประกอบด้วย
         ๑. ตำบลตะโละแมะนา  มี  ๕  แห่ง
              ๑.โรงเรียนตาดีกาดารุลนาอีม  ๒. โรงเรียนตาดีกาดารุลเราะห์มะห์
              ๓.โรงเรียบตาดีกากาซูรูมูรนี    ๔.โรงเรียนตาดีกานูรุลยากีน
              ๕.โรงเรียนตาดีกานูรุลอิฮ์ซาน(บูเกะตันฆอ)
         ๒. ตำบลน้ำดำ  มี  ๓  แห่ง       
              ๑.โรงเรียนตาดีกาบือแนจือโลม     ๒.โรงเรียนตาดีกานูรุลยากีน
              ๓.โรงเรียนตาดีกาสาลาฟี 
         ๓. ตำบลปากู  มี  ๘  แห่ง
              ๑.โรงเรียนตาดีกามัดรอซะดะวะติดดีน  ๒.โรงเรียนตาดีกานูรุลดีน
              ๓.โรงเรียนตาดีการุลอามาน        ๔.โรงเรียนตาดีกาดารุลนาอีม
              ๕.โรงเรียนตาดีกาอีบาดุลรอฮหมาน      ๖.โรงเรียนตาดีกานูรุลฮูดา
             ๗.โรงเรียนตาดีกาดารุลสาลาม ๘.โรงเรียบตาดีกามิฟตาฮุลยันนะห์
         ๔. ตำบลพิเทน  มี  ๑๑  แห่ง
              ๑.โรงเรียนตาดีกาอัลอิสลาห์        ๒.โรงเรียนตาดีกาดารุลอามาน
              ๓.โรงเรียนตาดีกาตักวา             ๔.โรงเรียนตาดีกานูรุลอิฮซานห์
              ๕.โรงเรียนตาดีกามุสตานุดดีน  ๖.โรงเรียนตาดีกานูรุลอิสลามียะห์
              ๗.โรงเรียนตาดีกาบาแฆะตลาด     ๘.โรงเรียนตาดีกาดารุลสาลาม
              ๙.โรงเรียนตาดีกาอัตกวา            ๑๐.โรงเรียนตาดีกาบูเก๊ะมัส
              ๑๑.โรงเรียนตาดีกานูรุลอิฮซัน
สถาบันศึกษาปอเนาะ  มี ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย (รวมทั้งขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน)
                    ๑. ตำบลน้ำดำ มี ๓  แห่ง 
                             ๑.สถาบันปอเนาะดารุลฮิจเราะห์           
                             ๒.สถาบันปอเนาะอัลมัดรอซะตุลกุรอานียะห์                              ๓.สถาบันปอเนาะนะหฏอตุดดินนิลอิสลามิล์
                   ๒. ตำบลปากู มี ๕  แห่ง
                             ๑.สถาบันปอเนาะมัดรอซะห์ออัรรอมานียะห์
                             ๒.สถาบันปอเนาะฟักรียะห์อุสมานียะห์
                             ๓.สถาบันปอเนาะมะอ์หัดอิสลาหูอูลุม      
                             ๔.สถาบันปอเนาะดารุลยาดีด
                             ๕.สถาบันปอเนาะสามัคคีธรรมวิทยา
๓. ตำบลพิเทน มี ๓ แห่ง 
                             ๑.สถาบันปอเนาะดะวะห์ตับเลคอาซอหาบะห์
                             ๒.สถาบันปอเนาะดารุลฮูดา
                             ๓.สถาบันปอเนาะมุฟลีฮีน

โรงเรียนสังกัดสพฐ. มี  ๑๓  แห่ง   ประกอบด้วย
๑. ตำบลตะโละแมะนา  มี ๓ แห่ง
                              ๑. โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม  
                            ๒. โรงเรียนบ้านแลแวะ
       ๓.โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา
๒. ตำบลน้ำดำ  มี ๑ แห่ง 
                              ๑. โรงเรียนบ้านน้ำดำ
๓. ตำบลปากู  มี  ๕ แห่ง
                              ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาสัส
                            ๒. โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
                            ๓.โรงเรียนบ้านเขาดิน
                            ๔. โรงเรียนบ้านมะนังยง
       ๕. โรงเรียนบ้านปากู
๔. ตำบลพิเทน มี ๔  แห่ง
                              ๑. โรงเรียนบ้านพิเทน
       ๒. โรงเรียนบ้านบือจะ
                            ๓. โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด
                            ๔. โรงเรียนบ้านตือเบาะ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มี  ๖ แห่ง  ประกอบด้วย
                   ๑. ตำบลตะโละแมะนา  มี  ๑  แห่ง
                             ๑.  โรงเรียนภักดีวิทยา
                   ๒. ตำบลน้ำดำ  มี  ๒  แห่ง
                             ๑.   โรงเรียนศาลาฟี
                             .   โรงเรียนพัฒนศาสตร์ (ประถม ประเภทสามัญ)
                   ๓. ตำบลปากู  มี  ๒ แห่ง
                             ๑.   โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์
                             ๒.   โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา (ประถม ประเภทสามัญ)
                   ๔. ตำบลพิเทน มี  ๑ แห่ง
                             ๑.   โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์

การบริหารราชการของอำเภอทุ่งยางแดง  ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
                    ๑. หน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค  จำนวน  ๑๕  หน่วยงาน  ประกอบด้วย        
๑.๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง
                             ๑.๒ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง
๑.๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งยางแดง
                             ๑.๔ สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง
                             ๑.๕ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง
                             ๑.๖ สำนักงานที่ดินอำเภอทุ่งยางแดง
                             ๑.๗ หน่วยสัสดีอำเภอทุ่งยางแดง
                             ๑.๘ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง
                             ๑.๙ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งยางแดง              
                             ๑.๑๐ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอทุ่งยางแดง
                             ๑.๑๑ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง
                             ๑.๑๒ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง
                             ๑.๑๓  สำนักงานสหกรณ์อำเภอทุ่งยางแดง
                             ๑.๑๔ สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง
                             ๑.๑๕ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุ่งยางแดง
                   ๒.  หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน ๔ แห่ง  ประกอบด้วย
                             ๒.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
                             ๒.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
                             ๒.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลปากู
                             ๒.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๓.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จำนวน  ๑  แห่ง
                                  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งยางแดง
                   ๔.  หน่วยงานความมั่นคง จำนวน ๒ แห่ง  ประกอบด้วย
                             ๔.๑  หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี  ที่  ๒๕
                             ๔.๒  หน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่  ๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น